1. Üye olmak 30 saniye!

2012 Ocak Teos 2. Bölüm Soru ve Cevaplar

Konusu 'SMMM' forumundadır ve Demokritos tarafından 16 Ekim 2012 başlatılmıştır.

 1. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.242
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
  SMMM 2012 Ocak Stajyerleri eUSE 2. Değerlendirme Testi Soru ve Cevapları

  Defterlerde kayıt düzeniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Yevmiye defterinde kayıtlama hatası yapıldığında söz konusu işlemin üzeri tek çizgi ile çizilerek iptal edilir ve işlem yeniden kayıtlanır.
  B) Defterlerde satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz.
  C) Yasal defter sayfaları yırtılamaz, yok edilemez.
  D) Yasal defterlerin mürekkeple veya makine yazılması zorunludur.
  E) İşlemlerin doğrudan belgelerden yapılması halinde kayıtların defterlere geçirilme süresi en çok 10 gündür.


  01.05.20XX tarihinde yapılan muhasebe kaydının hatalı olduğu 23.06.200XX tarihinde tespit edilmiştir. Söz konusu işlem aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile düzeltilir (Muhasebe işlemleri Bilgisayar Marifetiyle yapılmaktadır).

  A) Yevmiye defterinin ilgili sayfadaki maddesi, (03.05.200XX tarihli yevmiye kaydının) üzerine İPTAL yazılarak işlem neticelendirilir.
  B) 3.05.20XX tarihli fiş bilgisayar ortamında düzeltilir (Yeni bir kayıt üretilmez).
  C) Hatanın tespit edildiği tarihte ilk fişin dolayısıyla yevmiye maddesinin ters kaydı yapılır ve devamında doğru işlem kaydı gerçekleştirilmek üzere yeni bir kayıt (fiş) oluşturulur.
  D) 03.05.20XX tarihli fiş kayıtlardan çıkarılır.
  E) 03.05.20XX tarihli fiş 23.06.200XX tarihinde ters kayıt yapılmak suretiyle ilk fişin kayıtlar üzerindeki etkisi yok edilir.


  Yevmiye Defterine Yapılan İlk Kayıt Aşağıdakilerden Hangisidir?

  A) KDV Tahakkuk İşlem Kaydı
  B) Açılış Kaydı
  C) Envanter Kaydı
  D) Günlük Kayıt.
  E) Kapanış Kaydı


  Aşağıdakilerden hangisi Temel Mali tablolar arasında yer alır?

  A) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu.
  B) Nakit Akış Tablosu.
  C) Özkaynaklar Değişim Tablosu.
  D) Satışların Maliyeti Tablosu.
  E) Gelir Tablosu.


  Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

  A) Yevmiye Defteri
  B) Defter-i Kebir
  C) Serbest Meslek Kazanç Defteri
  D) Envanter Defteri
  E) İşletme Defteri


  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Vergi uygulamaları bakımından yasal defterlerin kapanış tasdiki zorunlu değildir.
  B) 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre yevmiye defterine en geç Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdiki tatbik edilmesi zorunludur.
  C) Serbest meslek kazanç defteri günlük işlenmesi koşulu ile bilgisayar kağıdı tasdik ettirmek suretiyle tutulabilir.
  D) İşletme defterleri bilgisayar kağıdı tasdik ettirmek suretiyle de tutulabilir.
  E) Defter-i Kebir (Büyük Defter)'in kapanış tasdiki en geç mart ayı sonuna kadar noter aracılığı ile yaptırılmalıdır.


  Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

  A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler
  B) Serbest Meslek Erbabı.
  C) Ticaret ve Sanat Erbabı
  D) Ticaret Şirketleri
  E) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler


  Şirketler tarafından ihraç edilen ve vadeleri en az 90 en çok 360 gün olan kısa vadeli borçlanma senetlerine ne denir?

  A) Finansman Bonosu
  B) Hazine Bonosu
  C) Banka Garantili Bono
  D) Katılma İntifa Senedi
  E) Özel Sektör Tahvili


  Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarının özelliklerinden biri değildir?

  A) İhraç eden işletmeler için finansman, satın alanlar için bir yatırım aracıdırlar.
  B) Menkul kıymetler, nama veya hamiline yazılı olabilirler.
  C) Belli bir nominal değer ile ihraç edilirler.
  D) Niteliklerine bağlı olarak ortaklık veya alacaklılık sağlarlar.
  E) Üzerinde yazılı olan nominal değerleri ile piyasa değerleri birbirlerine eşittir.


  Hisse senetlerinin defter değerini hesaplamak için aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır?

  A) Sermaye yedekleri / Hisse senedi sayısı
  B) Dağıtılmamış kârlar / Hisse senedi sayısı
  C) Özkaynaklar / Hisse senedi sayısı
  D) Ödenmiş sermaye / Hisse senedi sayısı
  E) Aktif toplamı / Hisse senedi sayısı


  Hangi menkul kıymetler geciktirilmiş bir hisse senedi ihracı (özkaynak finansmanı) aracı olarak değerlendirilebilir?

  A) İmtiyazlı Hisse Senetleri
  B) Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
  C) Banka Garantili Bonolar
  D) Katılma İntifa Senetleri
  E) Finansman Bonoları


  Şirketin tasfiye değerini aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

  A) Şirket varlıklarının satışından dönem net zararı indirildikten sonra kalan tutardır.
  B) Şirket varlıklarının maliyet bedelinden dönem net zararı indirildikten sonra kalan tutardır.
  C) Şirket varlıklarının satışından sağlanacak tutardan, borçlar çıkarıldıktan sonra kalan tutardır.
  D) Şirket varlıklarından birikmiş amortismanlar indirildikten sonra kalan tutardır.
  E) Şirket varlıklarının satışından sağlanabilecek tutardır.


  Nominal değerinden daha yüksek bedelle satılan tahvillere ne ad verilir?

  A) Değişken Faizli Tahvil
  B) Kuponsuz Tahvil
  C) Başabaş Tahvil
  D) Primli Tahvil
  E) Garantili Tahvil


  Menkul kıymetlerin borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatına ".....?.." denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Emsal fiyatı
  B) İhraç fiyatı
  C) Cari fiyatı
  D) Nominal fiyatı
  E) Piyasa fiyatı


  Hizmet üretimi sırasında insan unsuru aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

  A) Tatmin üzerinde etkili olması
  B) Müşterilerin algılamaları
  C) Müşterilerin beklentileri
  D) Kalite üzerinde etkili olması
  E) Fiziksel unsurların kalitesi


  Aşağıdakilerden hangisi hizmetlere ilişkin genişletilmiş pazarlama karması içinde yer alır?

  A) Dağıtım
  B) Tutundurma
  C) Fiziksel kanıtlar
  D) Ürün
  E) Fiyat


  Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin farklı şekilde algılanmasına neden olan etkenlerden biri değildir?

  A) Tüketicilerin farklı beklentilere sahip olmaları
  B) Kolay bir şekilde ölçülebilir olması
  C) Tüketicilerin farklı kültür yapılarına neden olmaları
  D) Hizmetlerin tanımlanmasının güç olması
  E) Tüketicilerin farklı algılamalara sahip olmaları


  Aşağıdakilerden hangisi hizmetler için en etkin dağıtım yöntemidir?

  A) Yaygın dağıtım
  B) Seçici dağıtım
  C) Genel dağıtım
  D) Doğrudan dağıtım
  E) Özel dağıtım


  Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin gelişme nedenlerinden değildir?

  A) Fiziksel ürünler için geliştirilen taktiklerin rekabette yeterli olmaması
  B) Gelişmiş ülkelerin hizmet toplumuna dönüşmüş olmaları
  C) Hizmetlerin tüm işletmeler için farklılaştırma aracı olarak kullanılmaya başlanması
  D) İnsanların daha fazla boş zamanının olması
  E) Hizmetlerin ekonominin önemli bir kısmını oluşturması  Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin pazarlanmasında karşılaşılan güçlüklerden biri değildir?

  A) Müşterilere aynı kalitede hizmetin kolayca sunulabilmesi
  B) Eşanlı üretim ve tüketimin olması
  C) Standartlaşma sağlanamaz
  D) Soyut olduklarından kolayca tanımlanabilirler
  E) Teşhiri güçtür


  Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin özellikleri nedeniyle tutundurma faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan değildir?

  A) Hizmetin tutundurma faaliyetini sunanlardan ayrılamaması
  B) Tutundurma faaliyetleri ile müşterileri eğitmek gerekir.
  C) Çalışanlar tutundurma faaliyetleri dışında yer almalıdır.
  D) Daha yüksek risk algılanması
  E) Personel tutundurmanın önemli bir etkenidir.


  Aşağıdakilerden hangisi tükenmiş maliyetleri ifade eder?

  A) Aktifleştirilmiş giderler
  B) Üretim aşamasındaki her türlü harcamalar
  C) Herhangi bir amaçla yapılan ödemeler
  D) Varlık niteliğini kaybetmiş, kar ve zarar hesabında dönem gelirlerinden mahsup edilen giderler
  E) Üretime harcanan girdilerin maliyeti


  M Üretim İşletmesi'nin üretmekte olduğu kamyon için gerekli olan lastiklere ilişkin Nisan ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:

  Dönem Başı Stoku : 800 adet x 60 TL/adet

  Satın Alınan :
  6 Nisan, 200 adet x 65 TL/adet

  Kullanılan :
  11 Nisan, 900 adet

  Satın Alınan :
  22 Nisan, 900 adet x 69 TL/adet

  Kullanılan :
  24 Nisan, 500 adet

  İşletme, stok hareketlerini hareketli ortalama maliyet yöntemine göre değerlemektedir. Bu bilgilere göre, işletmenin üretimde kullandığı lastiklerin maliyeti ne kadardır?

  A) 90.000 TL.
  B) 93.000 TL.
  C) 89.000 TL.
  D) 97.000 TL.
  E) 80.000 TL.


  Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi fiyatların yükseldiği dönemlerde en düşük malzeme stok maliyetini ve en düşük brüt satış karını verir?

  A) İlk giren ilk çıkar yöntemi
  B) Son giren ilk çıkar yöntemi
  C) Basit ortalama maliyet yöntemi
  D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
  E) Hareketli ortalama maliyet yöntemi


  Bir üretim işletmesi genel üretim giderleri için esnek bütçeler hazırlarken direkt işçilik saatlerini yükleme ölçüsü olarak kullanmaktadır. Buna göre, direkt işçilik saatleri artırılırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

  A) Direkt işçilik saati başına düşen genel üretim giderleri değişmez.
  B) Toplam sabit genel üretim giderleri artarken değişken genel üretim giderleri değişmez.
  C) Toplam değişken genel üretim giderleri azalırken sabit genel üretim giderleri artar.
  D) Direkt işçilik saati başına düşen genel üretim giderleri azalır.
  E) Toplam bütçelenmiş genel üretim giderleri azalır.


  Stoklar, Özel Maliyetler, Peşin Ödenen Kira Giderleri hangi maliyet türüne örnek olarak verilir?

  A) Değişken maliyet
  B) Tükenmiş maliyet
  C) Tükenmemiş maliyet
  D) Sabit maliyet
  E) Sistematik maliyet


  Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ndeki 7/A seçeneğine göre gruplanan gider türlerindendir?

  A) Amortismanlar ve tükenme payları
  B) Çeşitli giderler
  C) Genel yönetim giderleri
  D) Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
  E) İşçi ücret ve giderleri


  Stoklara her yeni girişten sonra birim maliyetlerin yeniden hesaplanmasına imkan veren stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
  B) Son giren ilk çıkar yöntemi
  C) Basit ortalama maliyet yöntemi
  D) Hareketli ortalama maliyet yöntemi
  E) İlk giren ilk çıkar yöntemi


  Oda yönetim kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Oda görevlilerinin atanması, işten el çektirilmesi ve terfisi konularında işlem yapmak yönetim kurulunun görevidir
  B) Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilir
  C) Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında en az üç yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından seçilir.
  D) Odalarda üst üste iki seçim döneminde iki defa Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan üç seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.
  E) Yönetim kurulu; üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur


  Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik ve tasdikten doğan sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) YMM'ler mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.
  B) Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler
  C) Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle Birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
  D) YMM'lerin tasdik işlemlerine ilişkin ayrıntılar, Türmob tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
  E) YMM'ler yaptıkları tasdikin doğrulundan sorumludur.


  SMM sınavı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sınav komisyonu üyeleri; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık veya idarî bilimler dallarının birinden lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmalıdır .
  B) Sınav komisyonu 7 üyeden oluşur
  C) Sınav Komisyonunun 2 üyesi Maliye Bakanlığını, 3 üyesi Yüksek Öğretim Kurulunu, 2 üyesi Türmob'u temsil eder.
  D) Sınav birlik tarafından yazılı olarak yapılır
  E) Sınav komisyonu Türmob tarafından seçilir.


  Birlik genel kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Odalar tarafından gönderilen temsilciler Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmadıkça, Birlik genel kuruluna katılamaz.
  B) Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği üç temsilciye ilave olarak, üyelerinin yetmişbeşte biri oranında temsilci gönderir.
  C) Birlik Genel Kurulu, Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verir.
  D) Birlik Genel Kurulu; Birliğin Yönetim, Disiplin ve Denetim kurullarını seçer.
  E) Odaların seçtikleri temsilcilerin görev süresi 3 yıldır.  Birlik disiplin kurulu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Birlik disiplin kurulunun görev süresi 3 yıldır.
  B) Birlik disiplin kurulunun verdiği bütün kararlar Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır.
  C) Birlik disiplin kurulu, beş asıl beş yedek üyeden oluşur.
  D) Birlik Disiplin Kurulu, Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle görevlidir.
  E) Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir.


  İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek, hesabın kesilmesinde çıkacak bakiyeyi isteyebileceklerine dair bulunan sözleşme' ye ne ad verilir?

  A) Cari hesap sözleşmesi
  B) Ticari hesap sözleşmesi
  C) Borç-alacak sözleşmesi
  D) Ticari iş sözleşmesi
  E) Açık hesap sözleşmesi


  Ticari defterlerin sadece uyuşmazlıkla ilgili kısmının incelendiği duruma ne ad verilir?

  A) Bilirkişi incelemesi
  B) Denetim
  C) İbraz
  D) Devir
  E) Teslim


  Ticaret siciline ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Tescil işlemi kural olarak ilgililerin talebi üzerine gerçekleşir.
  B) Ticaret sicili kayıtları, nerede bulunursa bulunsun, üçüncü şahıslar hakkında kaydın Ticaret sicili gazetesi ile ilanını izleyen iş gününden itibaren hüküm ifade eder.
  C) Ticaret unvanları ticaret siciline tescil edilen hususlardan biridir.
  D) Sicil memurunun tescili talep edilen hususun kamu düzenine aykırı olup olmadığını inceleme yetkisi vardır.
  E) Ticaret sicili asliye ticaret mahkemesi bünyesinde tutulur.


  Aşağıdakilerden hangisi acentenin temsil yetkisi kapsamında değildir?

  A) Aracılıkta bulunduğu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taciri mahkemede temsil etme.
  B) Aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelere ilişkin olarak ihtar çekme.
  C) Tacire ait taşınmazları devretme.
  D) Aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelere ilişkin olarak ihbarları kabul etme.
  E) Yazılı olarak yetkilendirilmesi halinde tacir adına sözleşme yapma.


  Ticari vekile ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Özel yetkisi olmaksızın tacir adına borç para alamaz.
  B) Ticari vekilin temsil yetkisinin ticaret siciline kaydettirilmesi gerekir.
  C) Temsil yetkisi işletmenin olağan işleriyle sınırlıdır.
  D) Ticari işletme için atanabilir.
  E) Tacirin bağımlı yardımcısıdır.


  Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinde ilgilinin talebi olmaksızın işlem yapılmasına örnek olarak gösterilebilir?

  A) İşletme adının tescili.
  B) Markanın tescili.
  C) Merkezin kaydının silinmesi üzerine şubenin kaydının silinmesi.
  D) Ticaret unvanının tescili.
  E) Anonim şirket genel kurul kararlarının tescili.


  Türk Ticaret Kanunu'na göre tacirler tutmak zorunda oldukları defterleri son kayıt tarihinden itibaren kaç yıl süre ile saklamak zorundadır?

  A) 15 yıl
  B) 3 yıl
  C) 10 yıl
  D) 5 yıl
  E) 20 yıl


  Acenteliğe ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

  A) Tacirle devamlı ilişki içinde olması
  B) Acentelik faaliyetinin meslek edinilmiş olması
  C) Tacirin bağımlı yardımcısı olması
  D) Yaptığı faaliyet için ücretin yanı sıra olağanüstü masrafları da talep edebilmesi
  E) Yazılı yetki verilmesi halinde tacir ad ve hesabına sözleşme yapabilmesi


  Bir kişinin davranışlarını değerlerken, kişisel faktörlerin diğer deyişle içsel nedenlerin etkilerini yüksek, dışsal yani çevresel faktörlerin etkisini düşük ölçüde dikkate alma eğilimine ne ad verilir?

  A) Temel atfetme hatası
  B) Hale etkisi
  C) Kendine hizmet eğilimi
  D) Yansıtma
  E) Basmakalıp


  Kişinin yapacağı iş hakkında belirsizlik olması ya da sosyal duygusal belirsizlik şeklinde görülebilecek olan, bireyin ne yapacağını bilememesi durumuna ne isim verilir?

  A) Roller arası çatışma
  B) Rol belirsizliği
  C) Uzlaşma
  D) Kaçınma
  E) Kişi-rol çatışması


  Bir babanın oğluna iyi bir futbolcu olmasını istediğini söylerken, derslerinin futbol yüzünden kötü olduğundan şikayet etmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  A) Rol belirsizliği
  B) Göndericiler arası rol çatışması
  C) Rol göndericinin kendi içinde çatışması
  D) Rollerarası çatışma
  E) Kişi-rol çatışması


  Zihinsel organizasyon nedir?

  A) İnsanları ve nesneleri gruplandırırken zihnimizde oluşturduğumuz kalıplar
  B) Belirli zeminde bulunan bir şeklin çeşitli bireyler tarafından değişik özelliklerinin algılanarak anlamlı hale getirilmesi
  C) Bir kişinin bir olayda yaşamak istediği bir durumu veya ön planda bulunmasını beklediği bir kişiyi bulma / yaratma eğilimi ve çabaları
  D) Bireyin çevreden seçerek kendince filtrelediği bilgileri anlamlı biçimde biraraya getirerek gruplaması
  E) Algılayan kimsenin bir insanın veya bir olayın etkisinde kalarak diğer insanları veya olayları buna göre değerlemesi durumu


  Yukarıdaki şekilde siyah noktalar aynı büyüklükte olmasına rağmen, soldaki şekilde siyah nokta sağdakinden daha küçük gibi görülmektedir. Bunun sebebi hangi kavramla açıklanmaktadır?

  A) Hale etkisi
  B) Yansıtma
  C) Tamamlama ilkesi
  D) Farklılık ilkesi
  E) Gruplandırma hatası
   
 2. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.242
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
   
 3. GÖNÜL

  GÖNÜL Yeni Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2012
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  TEŞEKKÜRLER..
   
  Demokritos bunu beğendi.
 4. nukleotid

  nukleotid Yeni Üye

  Katılım:
  19 Ocak 2013
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  3
  Teşekkürler. Gerçekten çok yardımı oldu.. Devamı olacak mı :)
   
  Demokritos bunu beğendi.
 5. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.242
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
  Elbette, en kısa sürede hazırlamaya çalışıyoruz :)
   
 6. Seyyah

  Seyyah Yeni Üye

  Katılım:
  6 Şubat 2013
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  Yönetici ve destekçi tüm üyelere teşekkürler, sürecin devamını dilerim..
   
  Demokritos bunu beğendi.
 7. tuncer berberoğlu

  tuncer berberoğlu Yeni Üye

  Katılım:
  14 Şubat 2013
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  teşekkürler çok yardımcı oldunuz. teos 3 içinde bekliyoruz
   
  Demokritos bunu beğendi.
 8. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.242
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
  İşinize yaradığına sevindim. 3. bölüm de bugün yarın yayınlanacak. Biraz gecikti farkındayım.
   
 9. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.242
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
  Biz de ilginiz için teşekkür ederiz.
   
 10. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.242
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
  Elinizde faydalı olacağına inandığınız materyal varsa siz de konu açarak ekleyebilirsiniz ya da bize mail yoluyla ulaştırabilirsiniz. Teşekkürler.
   
 11. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.242
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
 12. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.242
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
  Arkadaşlar, sitemize destek olmak için reklamlardan birine bir kere tık atmanız yeterli. Site masrafını çıkaralım ki uzun süre boyunca insanlara bilgiye ulaşmaları konusunda yardım edelim.
   

Sayfayı Paylaş

Users found this page by searching for:

 1. bir üretim işletmesi genel üretim giderleri için esnek bütçeler hazırlarken direkt işçilik saatlerini yükleme ölçüsü olarak kullanmaktadır. buna göre direkt işçilik saatleri artırılırsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?

  ,
 2. Aşağıdakilerden hangisi acentenin temsil yetkisi kapsamında değildir?

  ,
 3. işletme adıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir

  ,
 4. Bir babanın oğluna iyi bir futbolcu olmasını istediğini söylerken derslerinin futbol yüzünden kötü olduğundan şikayet etmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?,
 5. oda disiplin kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?,
 6. tacir kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır,
 7. birlik disiplin kurulu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?,
 8. Menkul kıymetlerin borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatına .....….. denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?,
 9. nominal değerinden daha düşük bedelle satılan tahvillere ne ad verilir?,
 10. Hizmet üretimi sırasında insan unsuru aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?