1. Üye olmak 30 saniye!

Teos 8 Bölüm Soruları Lütfen Bildiğiniz Soruları Cevaplıyalım !!!

Konusu 'SMMM' forumundadır ve ibrahim halil tarafından 30 Ağustos 2013 başlatılmıştır.

 1. ibrahim halil

  ibrahim halil Yeni Üye

  Katılım:
  26 Ağustos 2013
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  Sisteme giren bilginin anlamlı sonuçlara dönüşümünü sağlayarak, özetleme, çoğaltma, gruplama, sıralama, hesaplama, karşılaştırma gibi işlemleri içeren büro işlevi hangisidir?
  + Bilginin işlevsel hale getirilmesi

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  + Konu esasına göre dosya tasnifinde, büronun ilişkide olduğu kişi veya kurumların bulunduğu coğrafi yerler dikkate alınarak tasnif işlemi yapılır.


  Açık ve özel büro ayırımı büroların hangi tip sınıflandırması altında incelenir?
  + Yerleşim biçimlerine gore

  Dosya tasnif sistemi belirlenirken hangisi göz önünde bulundurulur?
  +Dosyaların gizlilik dereceleri

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  +Bürolarda belge niteliğinde olan her şey kullanıldıktan sonra atılır.


  Dosyalar, kullanım biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar.İşlem yapılmak üzere gelen evrakın konulduğu dosyalar hangisidir?
  +Bekleme dosyalar

  İhracat Nedir?
  + Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına çıkarılmasını


  Dahilde İşleme Rejiminde aşağıdaki istisnalardan hangisi yoktur
  + Anti Damping vergilerinden istisna

  Dahilde İşleme İzin Belgesinde en fazla ne kadar süre kaydırımı yapılabilir?
  +3 ay

  Hangi ifade yanlıştır?
  Sanal bürolar, klasik büro türlerindendir.

  Aşağıdakilerden hangisi geleneksel örgüt yapılarının özelliklerinden birisi değildir?
  +Katılık

  Belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki aşamaları içeren sürece ne ad verilir?
  +Dosyalama

  Aşağıdakilerden hangisi adhokratik yapıların özelliklerindendir?
  +Merkezkaç yönetim

  Para talebi aynı kalırken zorunlu rezerv oranının artırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
  +Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi artar

  Üretici fiyat endeksinde en fazla ağırlığı olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?
  +Elektrik, doğalgaz ve su

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  +Enflasyon ortamında belirsizlikler azalır

  Aşağıdakilerden hangisi ".....kullanım" esasına göre rezerv para tanımı içinde yer almaz?
  +Dış varlıklar

  Merkez bankası döviz kurunu dengelemek için piyasadan dövizsatın almıştır ancak rezerv paranın artmasını istememektedir bunun için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
  +Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması veya kamu mevduatında artış olması gerekir

  Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının azalmasına neden olur?
  +Banka dışı kesim nakit / mevduat oranının düşmesi

  Dahilde İşleme Rejiminde aşağıdaki istisnalardan hangisi yoktur?
  +Anti Damping vergilerinden istisna

  Aşağıdakilerden hangisi devlet yardımlarından herhangi birine konu edilemez?
  +Ödenmesi zorunlu olan cezalar

  Aşağıdaki işlemlerden hangisinde alıcı daha güçlüdür?
  +CFR

  Aşağıdakilerden hangisi ihracatta kullanılan belgelerden biri değildir?
  +Ürün Fotoğrafı

  Aşağıdaki işlemlerden hangisinde satıcı daha güçlüdür?
  +EX Works

  Aşağıdakilerden hangi DİİB müracaatlarını değerlendirme kriterlerinden biri değildir?
  +Firmaların performansları

  İthal edilmiş malların ihracatında aşağıdakilerden hangisi bir kısıtlama gerekçesi değildir?
  +Türk Ticaret Kanunu

  Bay A'nın şahsına ait bir gayrimenkulü bir bedel karşılığında konut olarak kiralaması sonucunda aşağıda yer alan vergilerden hangisi/hangileri doğabilecektir?
  +Sadece gelir vergisi

  Aşağıdakilerden hangisi iletişim geliştirme yöntemleri arasında sayılamaz?  A)
  Eylemle açıklama


  B)
  İş ortamının tehditkar olması


  C)
  Mesajı alanın dünyasına duyarlılık


  D)
  Yeterince tekrarlama


  E)
  Mesajı gönderenin mesajı alanın tepkilerine dikkat etmesi

  Çapraz başvuru fişleri nerede / ne için kullanılır?  A)
  Evrakın tür ve tarih sırasına göre yerleştirilmesi için


  B)
  Fihristleme sırasında evrakın konusuna göre konuyu yansıtan birkaç harf belirlemek için


  C)
  Dosya içinde hangi evrakın olduğunu göstermek için


  D)
  Evrakı kodlarına göre alfabetik sıraya koymak, kodlara ya da numaraya göre gruplamak için


  E)
  Evrakın aslının bulunduğu dosyaların yanında evrakla ilgili olan, ancak başka dosyalara girmesi gereken belgeler için  Aşağıdakilerden hangisi ".....istisnalarla yönetim" ilkesinin gereğidir?  A)
  Olumlu ve/veya olumsuz sapmalar analiz edilmez.


  B)
  Tolerans aralığı dışında kalan bütçe sapmaları analiz edilir.


  C)
  Her türlü olumsuz bütçe sapması analiz edilir.


  D)
  Her türlü olumlu bütçe sapması analiz edilir.


  E)
  Olumsuz bütçe sapmaları analiz edilirken, olumlu sapmalar analiz edilmez.


  Dönem başı mamul stoku: 1000 adet

  Dönem sonu mamul stoku: 500 adet

  Beklenen satış miktarı: 5000 adet ise; işletmenin üretim bütçesinde yer alan üretim miktarı kaç adettir?  A)
  6000


  B)
  4500


  C)
  6500


  D)
  5000


  E)
  5500

  Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetleri esas alarak fiyatlandırma yapan bir işletmenin kesinlikle maliyete ekleyemeyeceği bir gider türüdür?  A)
  Endirekt malzeme gideri


  B)
  Elektrik gideri


  C)
  Amortisman gideri


  D)
  Direkt işçilik gideri


  E)
  Direkt ilk madde ve malzeme gideri

  İşletmede ilgili üretim döneminde oluşan ve birim başına düşen bazı maliyet bilgileri şöyledir:

  Direkt ilk madde ve malzeme giderleri: 5 TL/birim

  Direkt İşçilik Giderleri: 1 TL/birim

  Değişken Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim

  Sabit Genel Üretim Giderleri: 2 TL/birim

  Mamulün birim satış fiyatı en düşük kaç TL olmalıdır?  A)
  8


  B)
  6


  C)
  4


  D)
  10


  E)
  5

  Aşağıdakilerden hangisi üretim bütçesinden etkilenerek düzenlenen bir bütçe değildir?  A)
  Genel üretim giderleri bütçesi


  B)
  Direkt hammadde ve malzeme kullanım bütçesi


  C)
  Satış bütçesi


  D)
  Direkt hammadde ve malzeme satın alma bütçesi


  E)
  Direkt işçilik giderleri bütçesi  Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?  A)
  İş ortaklıkları


  B)
  Adi şirket


  C)
  Gerçek kişiler


  D)
  Adi komandit şirket ortakları


  E)
  Kolektif şirket ortakları
  Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek bir gider unsuru değildir?  A)
  İşletme ile ilgili belediye vergileri, harçlar


  B)
  Kanuni hükümlere göre ayrılan amortismanlar


  C)
  Sendikalara ödenen aidatlar


  D)
  Para cezaları


  E)
  İşle ilgili olarak ilama bağlı ödenen zarar, ziyanlar ve tazminatlar


  Vergi Usul Kanunu uygulamasında ticari kazançlarda kazanç tespit yöntemi olan işletme hesabı esasında aşağıdaki unsurlardan hangisi kullanılmamaktadır?  A)
  Giderler


  B)
  Dönem sonu mal stoku


  C)
  Özsermaye


  D)
  Dönem içi elde edilen hasılat


  E)
  Dönem başı mal stoku  Aşağıdakilerden hangisi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre kurumlar vergisi muafiyetine tabi değildir?  A)
  Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri


  B)
  Sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler


  C)
  Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları


  D)
  Özelleştirme idaresi başkanlığı


  E)
  Darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü  "Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği dönemin sonuna kadar ödenir" cümlesinde yer verilen sürenin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?  A)
  Düzenleyici süre


  B)
  Hak düşürücü süre


  C)
  İdari süre


  D)
  Kanuni süre


  E)
  Yargısal süre


  2009 Yılına ilişkin olarak ortaya çıkan kurum zararı en son hangi yılın kurumlar vergisi beyannamesindeki kardan mahsup edilebilir?  A)
  2003


  B)
  2010


  C)
  2014


  D)
  2011


  E)
  2013

  Ticari sermayeye dahil olmayan binek otomobil hangi değerleme esası kullanılarak değerlenir?  A)
  Mukayyet değer


  B)
  Emsal bedel


  C)
  Borsa rayici


  D)
  Maliyet bedeli


  E)
  İtibari değer
  Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda tam mükellefiyetle ilgili olarak doğru bir açıklama değildir?  A)
  Kanuni merkezi Türkiye dışında iş merkezi ise Türkiye'de olması yeterlidir


  B)
  İşyerinin Türkiye'de olması yeterlidir


  C)
  Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde edilen kazançların tamamı üzerinden vergilendirilir


  D)
  Kanuni merkezinin Türkiye'de bulunması yeterlidir


  E)
  İş merkezinin Türkiye'de bulunması yeterlidir
  Bay A'nın şahsına ait bir gayrimenkulü bir bedel karşılığında konut olarak kiralaması sonucunda aşağıda yer alan vergilerden hangisi/hangileri doğabilecektir?  A)
  Gelir vergisi ile katma değer vergisi


  B)
  Veraset ve intikal vergisi


  C)
  Kurumlar vergisi


  D)
  Sadece katma değer vergisi


  E)
  Sadece gelir vergisi
  Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?  A)
  Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.
  B)
  Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinden farklıdır.
  C)
  Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.


  D)
  Çok uluslu şirketlerin varlık sebebi verimliliktir.


  E)
  Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.  Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?  A)
  Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.


  B)
  Marka bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.


  C)
  Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.
  D)
  Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinden farklıdır.
  E)
  Çok uluslu şirketlerin önceliği emek hareketleridir.

  Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymer'ın savlarından biri değildir?  A)
  Çatışmanın ortadan kaldırılması bir uluslararasılaşma sebebidir.
  B)
  Ölçek ekonomisi bir mülkiyet üstünlüğü türüdür.


  C)
  Mülkiyet üstünlüğü bir uluslararasılaşma sebebidir.
  D)
  Çok Uluslu Şirketler Çatışmayı Ortadan kaldıramaz


  E)
  Doğrudan yabancı sermaye ile portföy yatırımları birbirinin aynısı güdülere sahip değildir.

  Eğilim (Trend) yüzdeleri tekniği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  A)
  Eğilim yüzdeleri tekniğini kullanarak analiz yapabilmek için bir yılın veya tarihin baz (temel) olarak belirlenmesi gerekir.


  B)
  Eğilim yüzdeleri hesaplanarak iki farklı yıldaki değişimin ortaya konulması amaçlanır.


  C)
  Eğilim yüzdeleri hesaplanmadan işletmenin verimlilik analizi yapılamaz.


  D)
  Eğilim yüzdeleri hesaplanarak bilanço ve gelir tablosundaki hesapların kendi aralarındaki oransal ilişkilerin ortaya konulması amaçlanır.


  E)
  Eğilim yüzdeleri hesaplanmadan işletmenin kârlılık analizi yapılamaz.  Dikey yüzdeler tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?  A)
  Dikey yüzdeler grup toplamlarına göre hesaplanabilir.


  B)
  Dikey yüzdeler analizi esas itibariyle statik bir analizdir.


  C)
  Dikey yüzdeler gelir tablosu söz konusu ise net satışlar toplamına göre hesaplanabilir.


  D)
  Dikey yüzdeler genel toplamlarına göre hesaplanabilir.


  E)
  Dikey yüzdeler iki farklı zamandaki değişimi saptamak amacıyla hesaplanır.
  Bir işletmenin 50 000 TL net satış yaptığı döneme ait dikey tablolar analizinde; dönem kârı kaleminin yüzdesi % 32, dönem net kârının yüzdesi de % 24 olarak hesaplanmışsa, bu işletmenin aynı dönemde ayırdığı vergi ve diğer yasal yükümlülüklerinin karşılığı kaç TL'dir?  A)
  8 000 TL


  B)
  4 000 TL


  C)
  12 000 TL


  D)
  16 000 TL


  E)
  9 000 TL  Bir işletmenin brüt satışları ile satış iskontolarına ait bilgilerin karşılaştırılması suretiyle öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlara ulaşılabilir?  A)
  İşletmenin sektördeki rekabetçi konumu


  B)
  İşletmenin kalite uygulamaları


  C)
  İşletmenin kredi bulma olanakları


  D)
  İşletmenin kapasite kullanım potansiyeli


  E)
  İşletmenin vergi uygulamaları karşısındaki pozisyonu  Üretici fiyat endeksinde en fazla ağırlığı olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?  A)
  Madencilik ve taşocakçılığı


  B)
  İmalat sanayi


  C)
  Tarım sektörü


  D)
  Elektrik, doğalgaz ve su


  E)
  Avcılık, ormancılık ve balıkçılık
  Para talebi aynı kalırken zorunlu rezerv oranının artırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?  A)
  Rezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi değişmez


  B)
  Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi artar


  C)
  Rezerv para azalır, fiyatlar genel düzeyi düşer


  D)
  Rezerv para değişmez, diyatlar genel düzeyi düşer


  E)
  Rezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi düşer
  Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının artmasına neden olur?  A)
  Belirsizliklerdeki artış


  B)
  Reeskont faiz oranıdaki artış


  C)
  Banka dışı kesim nakit / mevduat oranının artması


  D)
  Serbest rezervlerdeki artış


  E)
  Piyasa faiz oranındaki artış
  Üretici fiyat endeksi aşağıdakilerden hangisini kapsar?  A)
  Vergiler


  B)
  Fabrika çıkış fiyatını


  C)
  Ulaştırma masrafları


  D)
  Perakendeci karını


  E)
  Toptancı karını
  Tüketici fiyat endeksi içinde en fazla ağırlığı olan grup aşağıdakilerden hangisidir?  A)
  Ev eşyası


  B)
  Eğitim


  C)
  Ulaştırma


  D)
  Gıda ve alkolsüz içecekler


  E)
  Konut haracamaları
  Merkez bankası döviz kurunu dengelemek için piyasadan dövizsatın almıştır ancak rezerv paranın artmasını istememektedir bunun için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?  A)
  Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması ve kamu mevduatında düşüş olması gerekir


  B)
  Merkez bankası bilançosunun varlık kısmında API kaleminin azalması veya kamu mevduatında artış olması gerekir


  C)
  Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması veya kamu mevduatında artış olması gerekir


  D)
  Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin azalması veya kamu mevduatında düşüş olması gerekir


  E)
  Merkez bankası bilançosunun varlık kısmında API kaleminin artması veya kamu mevduatında azalma olması gerekir


  Bir malın işlenmek üzere yurt dışına ihraç edildikten sonra ithalatı için kullanılan sistem hangisidir?  A)
  Hariçte İşleme


  B)
  İhracat Sayılan Satış ve Teslimler


  C)
  Vergi, Resim ve Harç İstisnası


  D)
  Dahilde İşleme


  E)
  Serbest Bölge
  Aşağıdakilerden hangi DİİB müracaatlarını değerlendirme kriterlerinden biri değildir?  A)
  Ülkemizde yerleşik üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi,
  B)
  Firmaların performansları
  C)
  İthal eşyanın birim fiyatı


  D)
  Faaliyetin katma değer yaratan, kapasite kullanımını artıran, rekabet gücü sağlayan nitelikte olması,
  E)
  İthal eşyasının ihraç edilecek ürünün üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,


  Dahilde İşeme Rejiminde hangi kuruluşun görevi yoktur?  A)
  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı


  B)
  Türkiye Şeker Kurumu


  C)
  Milli Eğitim Bakanlığı


  D)
  İhracatçı Birlikleri


  E)
  Ekonomi Bakanlığı  Aşağıdaki işlemlerden hangisinde satıcı daha güçlüdür?  A)
  C&F


  B)
  FOB


  C)
  CIF


  D)
  DDP


  E)
  EX Works


  İhracat Bedelleri Yurda ne kadar zamanda getirilmelidir?  A)
  60 gün


  B)
  45 gün


  C)
  120 gün


  D)
  Zaman sınırı yoktur.


  E)
  180 gün

  Aşağıdaki vergilerden hangisi Dahilde İşleme Rejimi istisnaları kapsamında değerlendirilemez?  A)
  Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi


  B)
  Kurumlar Vergisi


  C)
  Damga Vergisi


  D)
  Hal Rüsumu


  E)
  Harçlar

  Aşağıdaki işlemlerden hangisi eşyanın Dahilde İşleme İzni almasına engeldir?  A)
  Ambalajlanması


  B)
  Monte edilmesi


  C)
  Tamir edilmesi


  D)
  Yenilenmesi


  E)
  Üretilmesi
  Aşağıdakilerden hangisi adhokratik yapıların özelliklerindendir?  A)
  Kalıcılık


  B)
  Merkezkaç yönetim


  C)
  Formellik


  D)
  Katılık


  E)
  Karmaşıklık

  Hangi ifade yanlıştır?  A)
  Dış müşteriler, örgütün hizmetlerinden faydalanan veya ürünlerini satın alan ya da gelecekte bunlardan faydalanacak kişi ve kuruluşlardır.


  B)
  Büro, büro faaliyetleri için gerekli insan ve ekipmanla donatılmış çalışma yeridir.


  C)
  Örgütlerin hizmet ve çalışma konusu ne olursa olsun mutlaka büro hizmetleri vardır.


  D)
  İç müşteriler aynı işyerinde çalışanlardır.


  E)
  Sanal bürolar, klasik büro türlerindendir.
  Dosyalar, kullanım biçimleri, yerleri ve amaçları bakımından çeşitli gruplara ayrılırlar.İşlem yapılmak üzere gelen evrakın konulduğu dosyalar hangisidir?  A)
  Geçici dosyalar


  B)
  Daimi dosyalar


  C)
  Bölümlenen dosyalar


  D)
  Bekleme dosyalar


  E)
  Karma dosyalar


  Belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki aşamaları içeren sürece ne ad verilir?  A)
  Dosyalama


  B)
  Çapraz başvuru fişlerine kaydetme


  C)
  Kodlama


  D)
  Fihristleme


  E)
  Gruplama


  Aşağıdakilerden hangisi klasik büro türlerinden birisi değildir?  A)
  Yerleşim biçimlerine göre organizasyonlar


  B)
  Ait oldukları kurumlara göre organizasyonlar


  C)
  Organizasyonların kuruluş amaçlarına göre organizasyonlar


  D)
  Sanal organizasyonlar


  E)
  Uzmanlık alanlarına göre organizasyonlar

  Aşağıdakilerden hangisi iletişim geliştirme yöntemleri arasında sayılamaz?  A)
  Eylemle açıklama


  B)
  İş ortamının tehditkar olması


  C)
  Mesajı alanın dünyasına duyarlılık


  D)
  Yeterince tekrarlama


  E)
  Mesajı gönderenin mesajı alanın tepkilerine dikkat etmesi
   
  Demokritos bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş

Users found this page by searching for:

 1. Çapraz başvuru fişleri nerede / ne için kullanılır?

  ,
 2. Aşağıdakilerden hangisi Stephen Hymerın savlarından biri değildir?

  ,
 3. Aşağıdakilerden hangisi adhokratik yapıların özelliklerindendir?

  ,
 4. Merkez bankası döviz kurunu dengelemek için piyasadan dövizsatın almıştır ancak rezerv paranın artmasını istememektedir bunun için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?,
 5. çapraz başvuru fişleri nerede,
 6. Açık ve özel büro ayırımı büroların hangi tip sınıflandırması altında incelenir?,
 7. İşletmede ilgili üretim döneminde oluşan ve birim başına düşen bazı maliyet bilgileri şöyledir:,
 8. Dikey yüzdeler tekniği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?,
 9. Aşağıdakilerden hangisi ihracatta kullanılan belgelerden biri değildir?,
 10. Sisteme giren bilginin anlamlı sonuçlara dönüşümünü sağlayarak özetleme